uanuanTaiDeRun

GLOBAL MASLAHAT-Köne marka gurmak

2002-nji ýylyň mart aýynda döredilen we Tianjin uanuantai Senagat we Söwda Co. Hytaýyň 104-nji we 205-nji milli awtoulag ýoluna we Týanjinin Sinang portundan bary-ýogy 40 km uzaklykda.Ajaýyp geografiki ýerleşiş, içerde we daşarky transportda amatlylygy goldaýar.

 • 2002

  “YuanTaiDeRun” 2002-nji ýylda guruldy

 • 500öndürijiler

  Hytaýyň iň gowy 500 öndürijisi

 • 10 million tonna

  Önümçilik kuwwaty 10 million tonnadan gowrak

Näme üçin bizi saýlamaly?
500
Hytaýyň iň gowy 500 öndürijisi
21
21 ýyl polat turba öndürmek tejribesi
1
Milli ülňüleri düzýänleriň biri
1
Iň uly inedördül we gönüburçly turba öndürýän kärhanalar

ÖNÜMLER BAZASY

Týanjindäki ştab-kwartirasyndan başga-da, Tangşanda we beýleki ýerlerde köp sanly golçur we şahamça bar.

 • DUBAI EXPO 2020

  DUBAI EXPO 2020

  11 million inedördül metrden gowrak ýokary hilli meýdanda gurlan Dubaý villasynda giň landşaft we baglar, aýlawly pyýadalar we giň jemgyýetçilik ýerleri bar.Şäheriň merkezinde galkynyş, Dubaý depeleriniň emläk bloklary 18 deşik çempionatynyň golf meýdançasyny gurşap almak üçin ajaýyp bezelendir.

 • KUWAIT howa menzili

  KUWAIT howa menzili

  Kuweýt halkara howa menzili, Kuweýt şäheriniň 15.5 km (9,6 mil) günortasynda, Farwaniýada ýerleşýän howa menzili bolup, 37,7 inedördül kilometre (14,6 inedördül mil) meýdany tutýar.Bu Al Jazeera we Kuweýt awiakompaniýalarynyň merkezidir.

 • DUBAI HILL

  DUBAI HILL

  Dubai Hills Estate, Dubaýyň iň ajaýyp täze ösüşlerinden biridir.Al Khail Road bilen Muhammet Bin Zaýed ýolunyň iki esasy ýolunyň arasynda ýerleşýän Dubaý Hills Estate, willalary, pes gatly kwartiralary we şäherçeleri öz içine alýan giň ýaşaýyş we ýaşaýyş durmuşydyr.Bu ägirt uly Muhammet Bin Reşid şäher taslamasynyň ösüşiň giň gerimi sebäpli “şäheriň içindäki şäher” monikerini ýerlikli gazanan ilkinji etapdyr.

 • EGIP KAIRO CBD

  EGIP KAIRO CBD

  Müsüriň täze administratiw paýtagty Kairiň 45 km gündogarynda, Suez portuna barýan ýolda ýerleşýär.Taslama müňlerçe iş hödürlemeli we ykdysadyýeti höweslendirmeli.Täze paýtagt tamamlanandan soň häzirki paýtagt Kairde dowamly dyknyşyk meselesini çözýän 5 million ilaty kabul eder diýlip garaşylýar.Aşakda Müsüriň täze administratiw maýa taslamasynyň möhleti we taslama barada şu güne çenli bilmeli zatlaryňyz.

 • Müsür REaşyl jaý

  Müsür REaşyl jaý

  Müsüriň hünärmenleri Müsüriň hökümeti tarapyndan durmuşa geçirilýän teplisa mega taslamasy, oba hojalygynyň taryhynda ýokary hilli böküşi emele getirýär, sebäbi bu iň köp ilatly arap ýurdy üçin azyk howpsuzlygyny gazanmakda möhüm rol oýnar.

SORAG SORAG

Biz hünärmen

Inersenerler

Güýçli tehnologiýa, gözleg we ösüş merkezi bilen

Biz ynamdar

Hil

Harytlar gelenden soň 90 gün hil kepilligi

Biz bilermen

Tejribe

Uly polat turbalary öndürmekde 20 ýyllyk tejribe

Size çalt mugt bahany alarys we işiňiziň iň oňat işleýän güni we wagtyny düzeris.